top of page
Acupuncture Close Up

Behandling af persondata

Velkommen som patient hos Bevægeapparatterapi. I forbindelse med behandling her på klinikken er det
nødvendigt at notere og behandle relevante oplysninger om dig.


Hvilke oplysninger opbevarer vi?

Ved behandling her på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den
journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage.
Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative
funktioner, der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare oplysningerne sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger kan noteres
med hjemmel i databeskyttelsesforordningen.

Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder
i databeskyttelsesforordningen og i databeskyttelsesloven.

Vi har tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan
vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af helbredsoplysninger
uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med samtykke.
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det
omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af
andre end dig selv f.eks. Sygesikringen Danmark, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til
forsikringsselskabet.

Samtykke og opbevaring af oplysninger

I forbindelse med booking af tid online, giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer nødvendige
personlige oplysninger i en journal. Booker du ikke online, vil du ved første tid her på klinikken blive bedt
om at underskrive en skriftlig samtykkeerklæring.

Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med behandling her på klinikken. Du har til enhver tid
ret til indsigt i din journal. Journalen slettes senest 5 år efter sidste behandlingsdato.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og
bogføring.

Eventuel mailkorrespondance mellem dig og klinikken bliver slettet, når den ikke længere er relevant og
senest efter 1 år.

Skulle du ønske at tilbagekalde din samtykkeerklæring, vil dine personlige oplysninger blive slettet eller
anonymiseret.

bottom of page